CLOSE
Search
CLOSE

Właściwości uszczelniania materiałów ceramicznych

Właściwości powierzchni ceramicznego pierścienia uszczelniającego mogą być w pełni wykorzystane właściwości powierzchniowe materiału ceramicznego, który jest taki sam jak powierzchnia materiału metalowego.Chociaż powierzchnia ceramicznego pierścienia ceramicznego jest niska po rozdrabnianiu, nadal występują mikronierówności na powierzchni, to znaczy, jest wiele mikrowypukłych ciał, a typowy mikrowypukły korpus i powierzchnia może kształtować się pewne.ceramiczne materiały mogą powodować pewne mikropęknięcia i inne wady na powierzchni i pod powierzchnią podczas przetwarzania.Proces plomby stykowej jest pokazany na rysunku 1. Na początkowym etapie plomby na rysunku 1 lit. a), jako że materiał ceramiczny ma mikronierówność, dwie powierzchnie stykowe również wymagają okresu eksploatacji, a dwa stykowe i ruchome elementy plombowania ceramicznego, w proces tarcia, mają również proces od okresu uruchomienia do stabilnego okresu zużycia.Dzieje się tak dlatego, że małe piki powstałe w wyniku mielenia powierzchni ceramicznej są łatwiejsze do ścierania.W tym czasie tempo zużycia jest stosunkowo szybkie.Kiedy te małe piki zostaną zużyte, wejdą one w stosunkowo stabilny okres zużycia.Powierzchnia ceramicznego elementu uszczelniającego jest stosunkowo gładka.W tym okresie zmienia się ciepło zużycia, tarcia i tarcia.Pod pewnym ciśnieniem stopień plombowania zmienia się także z niskiego do wysokiego, a luka kontaktowa maleje.Rysunek 1 lit. b) pokazuje, że po pewnym okresie powierzchnia styczna wchodzi w normalny stan plomby, a luka w kontakcie zmniejsza się do minimum, a zużycie jest minimalne. (1)a; nbsp;          2)b


Materiały ceramiczne, z wyjątkiem istnienia mikrowypukłej powierzchni, b ędą pokryte warstwą folii.Na najbardziej oddalonej warstwie może znajdować się warstwa adsorpcji, która jest określona przez rodzaj materiału ceramicznego, i może by ć pokryta warstwą tlenku dla ceramiki niestałkowej.W przypadku ceramiki aluminiowej jest to struktura tlenku, która składa się głównie z powierzchniowych, fizycznych warstw adsorpcji utworzonych przez skondensowaną parę wodną lub węglowodory w atmosferze.Mikrostrukcja materiału ceramicznego składa się z wielu małych cząstek i otworów, które zapewniają warunki do pokrycia fizycznego błony adsorpcji.Dlatego też powstawanie warstwy adsorbowanej może zapobiec zużyciu materiału ceramicznego, co zapewnia dobrą uszczelnienie.

Prędkość wycieku z szybkością zmiany czasu


W zamkniętej strukturze wyciek jest spowodowany słabym uszczelnieniem.Można powiedzieć, że uszczelnienie i wyciek są powszechną sprzecznością.Likage jest fenomenem masowego przenoszenia się na obiekt izolujący.W strukturze ceramicznej uszczelnienia, ze względu na mikroskopijną nierówność na powierzchni styku, wyciek nie jest taki sam przed i w biegu na powierzchni styku.Jest on ściśle związany z czasem pracy plomby, jak pokazano na rysunku 2. Na etapie I luka w kontakcie jest większa, a ilość wycieku jest stosunkowo duża przed rozpoczęciem eksploatacji.W tym czasie, rzeczywisty obszar kontaktu nie jest duży, to tylko jakiś kontakt, który powoduje wzrost współczynnika tarcia, co przyspiesza szlifowanie mikro wypukłego punktu.W miarę upływu czasu, przepaść pomiędzy dwoma powierzchniami stykowymi zmniejsza się stopniowo, aż do powstania stanu kontaktowego.Wyciek jest zredukowany do stanu zerowego.W etapie II nierówność dwóch powierzchni styku wzrośnie z czasem.Mikro wypukłość dwóch współpracujących par uszczelnień jest zużyta, co zwiększy obszar kontaktu i zwiększy wyciek.W przypadku ceramiki inżynierskiej, ze względu na dobrą stabilność chemiczną i wysoką stabilność termiczną, szybkość nieszczelności jest bardzo wolna.


Notizie correlate